-Pris- 

 

Straff og barnevern

Det offentlige dekker normalt advokatsalær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken og i forbindelse med varetektsfengsling. Også under etterforskningen kan man på visse vilkår få innvilget offentlig oppnevnt forsvarer.

Det samme gjelder i barnevernsaker, hvor barneverntjenesten fatter akuttvedtak, eller begjærer omsorgsovertakelse/andre tiltak.  

Fri rettshjelp/fri sakførsel

For noen sakstyper, blant annet saker etter barneloven og ekteskapsloven, kan man også få dekket advokatsalæret helt eller delvis, såfremt en ikke har for høy inntekt og/ eller formue.Ta kontakt, så vil vi avklare om du kan få dekket utgifter til advokat i din sak.

Alminnelig timepris

Vår honorarberegning vil i hovedsak avhenge av tidsforbruket i saken.

Prisen for det enkelte oppdraget må avtales mellom advokat og klient. Prisen varierer etter oppdragets karakter og vanskelighetsgrad. Vilkårene som gjelder i den enkelte sak vil fremgå av oppdragsbekreftelsen.

Veiledende timepris er

kr 2 000,- + mva.

Aksept av oppdrag

I saker der advokat oppnevnes av retten eller fylkesnemnda, anses oppdraget akseptert når oppnevning foreligger.

Oppdrag i saker hvor klienten selv skal betale salæret, anses akseptert fra vår side når oppdragsbekreftelsen er signert av advokaten, og eventuelle salærforskudd er innbetalt.

Faglige og etiske retningslinjer

Vi arbeider i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk og de forsvareretiske regler.